Naše Univerzita

Univerzita a fakulty

Univerzita Hradec Králové je společenství o více než 8 000 lidech. My jsme členové studentských komor akademických senátů, které na univerzitě fungují a rádi bychom vám přiblížili, jak je naše škola vedena a jaké místo v ní zaujímáme my. I vám chceme být ku pomoci!

Univerzita Hradec Králové (UHK) se dělí na tři části - fakulty: filozofickou (FF), informatiky a managementu (FIM) a pedagogickou (PdF). Její nejvyšší představitel je rektor, který pracuje se svým týmem prorektorů. Děkani se svými proděkany pak stojí v čele jednotlivých fakult. Naše škola stejně jako ostatní vysoké školy je demokratická instituce a je tedy vedena podobně jako demokratický stát. Právě jmenovaní představitelé představují výkonnou moc.

Další orgány školy

Univerzita i fakulty jsou ještě dále členěny a jejich součástmi jsou různá pracoviště. Pokud si chcete udělat přehled, věříme, že vám pomůže následující schéma. Pokud vás zajímají konkrétní jména, klikněte na tento odkaz.

Akademické senáty

Akademický senát (AS) je pak zastupitelský orgán školy a jeho členové mají podobné povolání jako zákonodárci v parlamentu republiky. Na UHK jsou celkem čtyři senáty.

Univerzitní senát (AS UHK) má celkem 24 členů. Dále svůj senát mají jednotlivé fakulty, tyto fakultní senáty jsou tři: pro každou fakultu jeden. Důležité je, že všechny senáty mají dvě komory - akademickou (učitelskou) a studentskou. Tedy do senátů mají přístup aktivní studenti, kteří jsou také zástupci, vás, studentů. Jak je to možné? Demokraticky. Senátory volí ze svých řad členové akademické obce.

A nakonec - co dělá senát? Akademický senát schvaluje vnitřní předpisy univerzity (nebo fakult), schvaluje rozpočet, rozhoduje o vzniku i zániku jednotlivých pracovišť, apod. AS UHK volí kandidáta na rektora (našeho hlavního šéfa), fakultní senáty volí kandidáty na své děkany. Senáty mohou ale projednávat nejrůznější záležitosti. Proto neváhejte, a pokud budete mít na srdci něco, co byste třeba rádi změnili nebo s čím byste chtěli pomoci, dejte nám vědět!

Akademická obec

Akademickou obec tvoří společně všichni učitelé fakulty a studenti. Tedy, až na to přijde a budou volby, i vy budete moci dát někomu svůj hlas, nebo sami do studentské komory senátu kandidovat. To můžeme vřele doporučit:-)

-—-ještě je nutné nutné dodělat různé odkazy, příp. doplnit další informace, zkuste se prosím zamyslet, co by zde mohlo být, nebo jak to vylepšit… otázkou také zůstává, jak to zde budeme členit…

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License